เงื่อนไขการรับส่งสินค้า

 1. ผู้ส่งต้องไม่ส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย สารเคมี วัตถุไวไฟ หรือสินค้าใดๆ ที่เป็นอันตรายในการขนส่ง
  หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบ ทั้งทางแพ่งและอาญา แต่เพียงฝ่ายเดียว
 2. ผู้ขนส่งจะรับผิดต่อการสูญหายหรือเสียหาย ดังนี้
 • คิดค่าระวางตามขนาดหรือน้ำหนัก ชดใช้ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบรับส่งสินค้า
 • คิดค่าระวางตามมูลค่าสินค้า ชดใช้ตามราคาจริงของสินค้า แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ใบรับส่งสินค้า ผู้ส่งต้องเสียค่าธรรมเนียมประกันเพิ่มขึ้นจากค่าระวางพาหนะตามขนาดหรือน้ำหนัก อีกร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้า
 1. สินค้าที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ส่งต้องบรรจุสินค้าที่นำส่งอย่างแน่นหนา และมั่นคง ปลอดภัย ตามสภาพของสินค้า
 2. การเรียกร้องค่าเสียหายจะต้องทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อผู้ขนส่งภายใน 8 วัน นับแต่วันส่งมอบ
 3. กรณีเก็บเงินค่าระวางพาหนะปลายทาง ผู้รับจะต้องชำระค่าระวางก่อนรับสินค้า หากผู้รับปฏิเสธไม่รับสินค้า หรือไม่ยอมชำระค่าระวางพาหนะ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้านั้นกลับมาสถานที่ส่งได้ทันที และยินยอมเสียค่าระวางพาหนะทั้งขาไปและขากลับ
 4. เมื่อสินค้าไม่สามารถถึงผู้รับหรือไม่มีผู้มารับสินค้าหรือผู้รับปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้า เมื่อผู้ขนส่งได้แจ้งให้ผู้ส่งทราบ ผู้ส่งจะต้องมารับสินค้าคืนภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากเกินกำหนด ผู้ส่งยินยอมเสียค่าฝากสินค้าให้แก่ผู้ขนส่งกิโลกรัมละ 1 บาทต่อวัน
 5. ถ้าไม่มีผู้มารับสินค้าเกินกว่า 3 วัน นับแต่วันที่ผู้ขนส่งแจ้งให้ผู้ส่งทราบ ผู้ส่งยินยอมให้ผู้ขนส่งนำสินค้าออกขาย นำเงินมาชำระค่าระวางและค่ารับฝากสินค้าได้ทันที
 6. ผู้รับสินค้าจะต้องมารับสินค้าด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน