รับสมัครงาน

ตำแหน่ง

 1. พนักงานตรวจรับสินค้า
 2. พนักงานจดท้าย และจัดเรียงสินค้า
 3. พนักงานบัญชีขนส่งร่วม
 4. พนักงานเสมียน
 5. พนักงานคลังสินค้า
 6. พนังงานคีย์ข้อมูล
 7. พนักงานขับรถบรรทุก
 8. พนักงานรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 4. มีใจรักด้านงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
 5. ขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
 6. อดทนต่อแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก
 7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่เคยติดยาเสพติด
 8. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 9. อื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน มีดังนี้

 1. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 ถึง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
 5. สำเนาในรับรองการศึกษา จำนวน ชุด 2 ชุด
 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร จำนวน 2 ชุด
 7. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ชุด (กรณีที่เป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง เช่น เสมียน  บัญชี และ พนักงานขับรถ เป็นต้น)
 9. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ) จำนวน 2 ชุด
 10. อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทรศัพท์ 0 2523 7042 – 6  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ฟอร์มใบสมัครงาน NTC

วันและเวลา เปิดทำการ

 • เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น. หยุดวันอาทิตย์
 • คลังสินค้า(สโตร์) เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. หยุดวันอาทิตย์