ที่ตั้งสำนักงาน มีดังนี้

1.สำนักงานใหญ่ NTC

1459566170821เลขที่ 29,31,33 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210

โทร 0 2523 7042-46, Fax. 0 2523 7047

Email : Ntc_Overnight@hotmail.com

Website : http : // www.ntc.co.th

facebook : Ntc Phaholyothin

2. NTC รองเมือง

1459566170821130 รองเมือง ซอย 4 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330

โทร 0 2611 8454-55 , 0 2611 9582,84

FAX.0 2611 9583