งานบริการด้านบรรจุภัณฑ์

มีบริการบรรจุหีบห่อ และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่หลากหลาย