การเตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการ

 1. การเตรียมตัวก่อนมาส่งสินค้า
  • เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับและผู้ส่งให้ครบถ้วนและชัดเจน (แบบขอรับบริการ)
  • กรณีลูกค้าปลายทางต้องการมารับเองที่ศูนย์ ให้ระบุหน้ากล่องด้วยทุกครั้ง
  • ตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
  • ปิดผนึกให้มิดชิด แน่นหนา และสามารถต้านแรงกดทับได้
 2. การเตรียมตัวก่อนมารับสินค้า
  • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรอื่นๆ ที่มีเลข 13 หลัก
  • ติดต่อขอเลขที่ใบรับ-ส่งสินค้าจากผู้ส่งต้นทาง
  • กรอกชื่อผู้รับ-ผู้ส่ง จังหวัดต้นทาง และเลขที่ใบขอรับบริการ ลงในใบขอรับสินค้า